jueves, 22 de septiembre de 2011

COMUNICADO AOS PAIS SOBRE A FOLGA

ASUNTO: FOLGA DO 21 e 27 SETEMBRO

Comunicámoslles que os mestres do Centro, solidarízase coa folga convocada polos sindicatos e que mantén o profesorado do Ensino Público .

Recordámoslles que o motivo principal da folga é a defensa dunha Escola Pública de Calidade que se ve afectada polos recortes que se están a facer na inversión educativa, tanto en dotación económica como en supresión do profesorado.

Concretamente no noso centro vímonos afectados con esta reducción, a cal perxudicou notablemente os apoios á comunicación entre outros aspectos.

Aclarámoslles que as catro horas semanais que foron eliminadas neste centro eran adicadas polo profesorado á dinamización do centro en canto a proxectos de innovación educativa, elaboración de materiais específicos e preparación de actividades complementarias (saídas, excursións, intercambios entre centros escolares, actividades deportivas, …). Isto repercutirá negativamente na execución destas actividades por non dispoñer de tempo suficiente, o que fará que precisemos dunha maior colaboración pola vosa parte para tentar continuar coa liña de traballo que estabamos levando ata agora.

Asimesmo mostrámonos en contra da imposición ao profesorado, por parte da Consellería, da función de vixiancia do alumnado que utiliza o transporte escolar fóra do horario das clases do Centro.

Atentamente
CEE Vilagarcía de Arousa


ASUNTO: HUELGA DEL 21 Y 27 SEPTIEMBRE


Les comunicamos que los maestros del Centro, se solidarizan co la huelga convocada por los sindicatos y que mantiene el profesorado de la Enseñanza Pública .

Les recordamos que el motivo principal de la huelga es la defensa de una Escuela Pública de Calidad que se ve afectada por los recortes que se están haciendo en la inversión educativa, tanto en dotación económica como en supresión de profesorado.

Concretamente en nuestro centro nos vimos afectados con esta reducción la cual perjudicó notablemente los apoyos a la comunicación entre otros aspectos.

Les aclaramos que las cuatro horas semanales que fueron eliminadas en este centro estaban dedicadas por el profesorado a la dinamización del centro en cuanto a proyectos de innovación educativa, elaboración de materiales específicos y preparación de actividades complementarias (salidas, excursiones, intercambios entre centros escolares, actividades deportivas, …). Ésto repercutirá negativamente en la ejecución de éstas por no disponer de tiempo suficiente, lo que hará que necesitemos de una mayor colaboración por vuestra parte para intentar continuar con la linea de trabajo que estábamos llevando hasta ahora.

Asimismo nos mostramos en contra de la imposición al profesorado, por parte de la Consellería, de la función de vigilancia del alumnado que utiliza el transporte escolar fuera del horario de las clases del Centro.


Atentamente
CEE Vilagarcía de Arousa

No hay comentarios:

Publicar un comentario